Tourleiding

Het initiatief tot de de Tour de Force ontstond in 2015 toen men in Utrecht volop bezig was met de voorbereidingen van de start van de Tour de France. De naam van de Agenda Fiets is daarvan afgeleid. De parallel is verder doorgetrokken: de Tour de Force heeft een Tourleiding, een Tourbureau en Wegkapiteins.

De kracht van de Tour de Force 2020 is dat het dé Agenda Fiets van de gezamenlijke overheden in Nederland is. De Tourleiding bestaat dan ook uit bestuurders namens die overheden: VNG, IPO, vervoerregio’s en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Elke bestuurder fungeert als schakel naar de bestuurlijke tafel van een van deze organisaties. Samen zorgen ze ervoor dat aanbevelingen vanuit de ploegen daar besproken worden, zodat er beslissingen genomen kunnen worden ter verbetering van de randvoorwaarden voor meer en veilig fietsgebruik.

De Tourleiding wordt ondersteund door een Tourbureau dat is samengesteld uit beleidsmedewerkers namens de verschillende overheden en Wegkapiteins. Het Tourbureau wordt aangestuurd door een ingehuurd programma-manager.

De belangrijkste taken van de Tourleiding, met ondersteuning vanuit het Tourbureau, zijn:

A. Zorgen dat er een breed gedragen Agenda Fiets tot stand komt met commitment van alle bij fietsbeleid betrokken organisaties in Nederland; het betreft een dynamische agenda met gezamenlijke doelen en een samenhangend overzicht van uit te voeren acties.

B. Organiseren van een landelijke Fietstafel, waar bestuurders van deze organisaties elkaar jaarlijks ontmoeten om resultaten en voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen en nieuwe doelen of acties toe te voegen.

C. Stimuleren dat de afgesproken acties worden uitgevoerd, door organisaties te informeren, te verbinden, te stimuleren, te activeren – zonder alles te willen coördineren.

D. Daar waar dit meerwaarde biedt extra ploegen aan het werk zetten om concrete kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen.

E. Via de eigen netwerken en kanalen fietsbeleid hoger op de bestuurlijke agenda’s krijgen van de betrokken overheden: gemeenten, vervoerregio’s, provincies, waterschappen en Rijk.

F. Wegen zoeken om extra budgetten vrij te maken voor fietsbeleid, door verschuivingen binnen bestaande budgetten of door het aanboren van nieuwe bronnen, ook op andere beleidsterreinen dan mobiliteit.

G. Opgedane kennis en ervaringen vastleggen, toegankelijk maken en verspreiden. Successen uitdragen.

De Tourleiders

Henk Brink

Gedeputeerde in Drenthe, namens IPO

Réne van Hemert

Wethouder in Rijswijk, namens Stadsregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Lot van Hooijdonk

Wethouder Verkeer en Mobiliteit in Utrecht.

Jan-Bert Dijkstra

Directeur Beter Benutten, namens het ministerie van IenM