Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

Een verdere groei van het fietsgebruik heeft grote maatschappelijke voordelen en we kunnen die voordelen nog veel meer uitbuiten.

Met dat doel werd in 2015 de Tour de Force gelanceerd. Een initiatief van de gezamenlijke overheden, geïnspireerd door de start van de Tour de France dat jaar in Utrecht. Doel van de Tour de Force is meer aandacht, prioriteit en geld voor fietsbeleid gezien de grote maatschappelijke baten. De Tour de Force is in 2015 direct voortvarend aan de slag gegaan met de eerste Agenda Fiets 2020. Onder de Tourleiding werden zes ploegen geformeerd, die zich concreet richten op de deelterreinen financiering, technologie, de keten, regionale routes, ruimtelijke ordening en gezondheid en participatie

Het is nu tijd voor een volgende stap: het bundelen en samen richting geven aan lopende en nieuw op te starten acties van alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij fietsbeleid in Nederland. En voor het maken van afspraken over ieders rol in de uitvoering daarvan. Daarom heeft in de zomer van 2016 een uitgebreide consultatieronde plaatsgevonden onder de bij de Tour de Force aangesloten organisaties. Centrale vraag daarbij was wat men nodig acht om de doorgroei van het fietsen in de komende jaren mogelijk te maken en welke rol zij daarin kunnen en willen vervullen. Ook is aan de Tourploegen gevraagd welke vervolgactiviteiten zij zinvol achten. Samen vormt dit de input voor een actualisatie en verbreding van de eerste Agenda Fiets tot deze Agenda Fiets 2017-2020, met acht doelen die breed gedragen worden door de totale ‘fietscommunity’ van Nederland:

1. Nederland toonaangevend Fietsland
2. Meer ruimte voor de fiets in steden
3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets
5. Gerichte stimulering van fietsen
6. Minder fietsslachtoffers
7. Minder gestolen fietsen
8. Versterken kennisinfrastructuur