Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

6. Minder fietsslachtoffers

Met name het aantal ernstig gewonde fietsslachtoffers neemt de laatste jaren toe. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. Dit vergt een integrale aanpak met alle betrokken partijen.

Daarvoor worden de volgende acties uitgewerkt:
✔ Ontwikkelen van een gezamenlijke strategie om het aantal fietsongevallen drastisch terug te dringen uitmondend in een gezamenlijk beleidsprogramma voor aanpak fietsveiligheid: Nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
✔ Ontwikkelen van een risicogestuurde aanpak.
✔ Ontwikkeling van een quick scan fietsveiligheidstoets (minder uitgebreid dan SPI’s).
✔ Uitwerken CycleRap in pilots (ANWB, SWOV, gemeente, provincies).
✔ Onderzoek naar motivaties en voorwaarden van fietsers om ongevallen te registreren (ANWB-werkgroep Ongevallenregistratie).
✔ Blijvende inspanning om meer data over fietsongevallen te verzamelen voor een beter inzicht in de oorzaak van die ongevallen.
✔ Nader onderzoek naar voorkomen van ernstig en dodelijk gewonde fietsslachtoffers op GOW’s (wegvakken en kruispunten).
✔ Meer kennis ontwikkelen en uittesten en meer aandacht vragen voor seniorproof (8-80) ontwerpen van (toegankelijke) infrastructuur voor fietsers, gericht op zowel stedenbouwers als verkeerskundigen.
✔ Participatie in ICT-onderzoeksprogramma’s rond detectie van fietsers door gemotoriseerde voertuigen; stimulering verdere toepassing van ISA.
✔ Stimuleren ontwikkeling van (hippe) veiligere fietsen voor ouderen: lichter, stabieler, aangepaste trapondersteuning, enzovoort; ook veilige driewieler.
✔ Zorgen voor vervolg op Blijf Veilig Mobiel (VVN i.s.m. Veiligheid.nl).
✔ Ontwikkeling van goedkope fietsverlichting die altijd en automatisch werkt.
✔ Uitvoeren en evalueren van campagne fietsverlichting (ANWB, VVN, Team Alert, Fietsersbond).
✔ Verkennen mogelijkheden om de deelname van scholen aan verkeerseducatieprogramma’s, inclusief het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor kinderen in groep 8, te verhogen.
✔ Uitvoeren en evalueren campagne tegen appen op de fiets (ANWB, VVN, Team Alert, Fietsersbond).