Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

5. Gerichte stimulering van fietsen

Betere fietsinfrastructuur, veiliger fietsen, goede fietsenstallingen. Ze dragen allemaal bij aan het stimuleren van het fietsgebruik. Maar er valt nog veel meer te winnen door ook te investeren in stimulering van fietsen, gericht op specifieke doelgroepen.

Daarvoor worden de volgende acties uitgewerkt:
✔ Fietsen beschikbaar stellen aan kinderen en lagere inkomensgroepen: aansluiten bij regeling SoZa, project ANWB en Nationaal Fonds Kinderhulp.
✔ De 32 grootste gemeenten spannen zich in om gezamenlijk (eventueel met hulp van maatschappelijke organisaties) een goed werkend fietsstimuleringsbeleid voor kinderen, vrouwen en ouderen op te zetten en wisselen daarbij ervaring en kennis uit. Samenwerking tussen partijen wordt tot stand gebracht en business cases worden ontwikkeld. Effectieve fietsstimuleringsprojecten worden opgeschaald. Dit alles wordt landelijk gecoördineerd.
✔ Professionaliseren van het aanbod van fietslessen voor inwoners met een migratieachtergrond en ouderen.
✔ Steden stimuleren om fietslessen aan te bieden aan inwoners met een migratieachtergrond en ouderen.
✔ GGD’s en zorg- en welzijnsorganisaties stimuleren om de fiets een passende plaats te geven in hun bewegingsprogramma’s.
✔ Gemeenten stimuleren om zoveel mogelijk driewielers beschikbaar te stellen in plaats van scootmobielen.
✔ Het ministerie van VWS verzoeken om in het kader van de Preventiecoalitie het stimuleren van dagelijks fietsen als één van de gezamenlijk te ondersteunen acties op te pakken.
✔ Gemeenten en zorgverzekeraars stimuleren om fietsen mee te nemen in preventieprogramma’s voor risicogroepen in de wijk. Hiervoor heeft VWS onlangs € 22 miljoen gereserveerd.
✔ Samen met ziektekostenverzekeraars en Arbodiensten acties en (financiële) prikkels ontwikkelen om het fietsgebruik te stimuleren. ✔ Oppakken van een pilot/pledge met een ziektekostenverzekeraar en/of Arbodienst in het kader van het VWS-programma ‘Alles is gezondheid’.
✔ Onderzoek naar drivers en belemmeringen bij werkgevers voor stimulering fietsgebruik door werknemers.
✔ Verder onderzoek naar gezondheidseffecten van fietsforenzen.
✔ Verkennen hoe financiële/fiscale randvoorwaarden verbeterd kunnen worden ter stimulering/beloning van het fietsgebruik door werknemers.
✔ Gerichte stimulering van werkgevers tot stimulering fietsgebruik door werknemers: promotiecampagne gericht op werkgevers.