Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes

De vele scholieren en forenzen die dagelijks naar hun school of werk fietsen, verdienen zeker op de drukste routes directe, veilige en comfortabele fietsverbindingen. En ook recreatieve fietsers die veelvuldig gebruik maken van deze routes profiteren hiervan.

Daarvoor worden de volgende acties uitgewerkt:
✔ Terugkoppeling en bespreking van de uitkomsten van de provinciale werksessies met
alle provincies en vervoerregio’s over thema’s als verankering, regie en financiering.
✔ Ontwikkeling van een instrument waarmee de kosten en baten van fietsroutes
en fietsmaatregelen (breder dan alleen op het gebied van mobiliteit; inclusief
gedragsaanpak) volwaardig meegenomen kunnen worden in een integrale afweging
van modaliteiten voor de aanpak van regionale bereikbaarheidsopgaven.
✔ Entameren van overleg met Rijkswaterstaat, Prorail en waterschappen over hun rol
in relatie tot de realisatie van hoogwaardige regionale fietsroutes: kansen (fietsroute
koppelen aan) en bedreigingen (barrièrewerking van) eigen infra (auto-, spoor- en
waterwegen).
✔ Uitbouw van de regionale routeploeg van de Tour de Force als platform voor overleg
en kennisuitwisseling over hoogwaardige regionale fietsroutes tussen alle betrokken
organisaties: provincies, vervoerregio’s, waterschappen, steden, I&M, RWS, Prorail,
Fietsersbond, SLF; integratie met Fietsfilevrij. Aandacht voor delen kennis met
gedragsaanpak en marketing (ervaringen Beter Benutten).
✔ Pilot met het innovatief aanbesteden van fietsroutes, waarbij niet het middel (de weg)
maar het doel (de verplaatsing) onderwerp is van de aanbesteding en niet alleen de
investering maar ook het onderhoud en de exploitatie.
✔ Verkenning van de mogelijkheden om samen met de Nederlandse
Bewegwijzeringsdienst (NBD) afspraken te maken over een eenduidige landelijke
bewegwijzering van (hoogwaardige) utilitaire fietsroutes.
✔ Onderzoek naar drukte op (recreatieve) fietspaden.
✔ Afspraken tussen IPO, ANWB en Rijk over waarborging van de kwaliteit en continuïteit
van recreatieve fietsroutes.