Doelen

Agenda Fiets 2017-2020

2. Meer ruimte voor de fiets in steden

Drukte op fietspaden, lange wachtrijen voor verkeerslichten, overvolle fietsenstallingen. We zien ze steeds meer in de grotere steden. En de prognoses wijzen erop dat de groei doorzet. Als we de voordelen van de fiets willen benutten, moeten we daar ook de ruimte voor creëren.

Daarvoor worden de volgende acties uitgewerkt:
✔ Verankering van voldoende aandacht en ruimte voor fietsers en fietsen in het instrumentarium voor op te stellen omgevingsvisies en omgevingsplannen op basis van de Omgevingswet, die een evenwichtige toedeling van functies aan locaties beoogt.
✔ Bij locatiekeuzes voor nieuwe woningen en kantoren moet bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer een doorslaggevende rol spelen; in ruimtelijke plannen hoort een bereikbaarheidsanalyse met het oog op duurzame mobiliteit.
✔ Pilots uitvoeren om verankering van kwantitatieve en kwalitatieve normen voor fietsparkeervoorzieningen in het bestaande ruimtelijk instrumentarium te duiden.
✔ Investeren in betere en veiligere stedelijke fietsroutes, in veiligere kruispunten met een betere doorstroming voor fietsers en in voldoende adequate fietsparkeervoorzieningen in centra en bij publiekstrekkende openbare voorzieningen
✔ Basis op orde: toepassing van de bestaande Duurzaam Veilig principes en actuele CROW-richtlijnen bij de inrichting van wegen en kruispunten.
✔ Basis op orde: actualiseren van de Leidraad Fietsparkeren (CROW) en toepassing van deze leidraad bij locatiekeuzes, ontwerp en uitvoering van fietsparkeervoorzieningen.
✔ Verkennen of en hoe praktijkexperimenten met vernieuwing van verkeersregels makkelijker mogelijk te maken zijn, bijvoorbeeld door: • Uitvoeren van experimenten met een nieuwe toedeling en indeling van de verkeersruimte en nieuwe snelheidsregels voor voertuigen in enkele steden (zoals bijvoorbeeld het ANWB-project Robuuste Stedelijke Routestructuren). • Uitvoeren van experimenten met oplossingen voor drukte en snelheidsverschillen op fietspaden in steden. • Uitvoeren van pilots met een betere doorstroming voor fietsers op kruispunten: opstelruimte, fietsvriendelijke afstelling verkeersregelingen, actieve tracering van fietsen (groene golf) e.d.
✔ Toepassing van moderne ICT om meer inzicht te krijgen in veelgebruikte fietsroutes naar de stad en om fietsparkeeropgaven beheersbaar te maken.
✔ Experimenten met cargo-bikes voor stedelijke distributie van goederen.
✔ Verbeteren van de samenwerking tussen organisaties die onderzoek verrichten en experimenten uitvoeren in programma’s rond fietsen in de stad, zoals Agenda stad (City Deal Fiets), Slimme en Gezonde Stad, SURF (Smart Urban Regions of the Future), Experimentprogramma Ruimte en Mobiliteit, Fietscommunity 2.0.