Documenten

Tour de Force 2020

Leidraad voor gemeentelijk deelfietsbeleid
Handleiding voor gemeenten bij de keuze voor een deelfietsconcept.

Intentieverklaring Fietsdata
Met deze intentieverklaring gaan de Tour de Force, NDOV, SHPV, NDW, CROW en MOGIN samenwerken om fietsdata breder beschikbaar te krijgen.

Op de fiets naar het werk
Kiezen voor de fiets in plaats van de auto levert een betere gezondheid, minder CO2 uitstoot, kostenbesparing en
leidt tot minder fijnstof en een betere bereikbaarheid. In het woon-werk verkeer zit potentie om meer te fietsen.
Deze infographic laat werkgevers kennismaken met de voordelen van de fiets.

Juryrapport Tour de Force Innovatieprijs 2018

Voor het tweede jaar organiseert de Tour de Force de verkiezing van de Innovatieprijs. Een jury bestaande uit vakjournalisten heeft uit 60 inzendingen 5 genomineerden gekozen. De bezoekers van het Nationaal Fietscongres dat op 21 juni 2018 plaatsheeft in Rotterdam kiezen de uiteindelijke winnaar.

Fietsen en lopen: goud in handen

Lopen en fietsen biedt oplossingen voor diverse ruimtelijke uitdagingen en
versterkt een integrale kijk op de leefomgeving. Het doel van dit whitepaper
is om betrokken professionals van overheden en andere partijen, zoals
verkeerskundigen, ruimtelijk ontwerpers, gezondheidsdeskundigen en
lokale organisaties actief in het sociale domein, te inspireren en concrete
handvatten te bieden.

Speerpunten Agenda Fiets

De Tour de Force roept steden, regio’s, provincies en het Rijk op om een extra impuls te geven aan de stimulering van fietsgebruik. Een factsheet zet beknopt en overzichtelijk de belangrijke argumenten en oplossingsrichtingen op een rij.

Doortrappen Handleiding

Deze handleiding laat u kennis maken met de verschillende onderdelen van de Doortrappenaanpak en geeft u een idee welke stappen er in uw gemeente moeten worden gezet om succesvol een Doortrappenprogramma op te zetten.

Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2017-2018

De Agenda Fiets 2017-2020 bevatte een groot aantal acties met als doel een schaalsprong in fietsgebruik mogelijk te maken. Daar is nu het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 van gemaakt die de concrete activiteiten bundelt waar de aangestelde wegkapiteins samen met de 23 deelnemende organisaties de komende anderhalf jaar aan gaan werken.

Kopgroep huur- en deelfietsinitatieven
Deze rapportage geeft een kort overzicht weer van de achtergrond van fietsdelen. De geschiedenis van deelfietsen en de eigenschappen van verschillende fietsdeelsystemen worden in beeld geschetst. Daarna worden de uitkomsten gepresenteerd van de inventarisatie van fietsdeelinitiatieven in Nederland en de belemmeringen en kansen van deelfietsinitiatieven.

Agenda Fiets 2017-2020
Een brede coalitie van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland – verenigd in de Tour de Force – wil zich daarom de komende jaren sterk maken om die verdere groei van het fietsgebruik ook mogelijk te maken, door meer prioriteit te geven aan fietsbeleid, kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen. Zij hebben daartoe een gezamenlijke Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld.

Financiering Fietsopgaven Tour de Force
Verslag van een zoektocht naar innovatieve financieringsvormen – in opdracht van de Financieringsploeg Tour de Force.

Inspiratiegids Nudging & Fietsen
Nudging is het geven van een vriendelijk duwtje in de goede richting. De Tour de Force wil graag iedereen die bezig is met fietsbeleid
inspireren met (inter)nationale voorbeelden van nudges om fietsen makkelijker en aantrekkelijker te maken.

Maatschappelijke Waarde en Investeringsagenda Fietsen
In opdracht van Tour de Force heeft Decisio een schatting gemaakt van de omvang van het benodigde investeringsprogramma van fietsen in steden. Decisio heeft daartoe een inventarisatie uitgevoerd onder een aantal ambitieuze fietssteden van verschillende omvang. Daarbij is gekeken naar de jaarlijkse uitgaven aan fietsinfrastructuur en naar de geplande en gewenste investeringen de komende jaren.

Fietsen maakt gezonder
In deze leaflet van de Gezondheids- en Participatieploeg een kort overzicht van de mogelijkheden die GGD’s en andere betrokkenen hebben om de fiets in te zetten bij gezondheidsbevorderende projecten.

Eindrapport snelle regionale routes
In de rapport wordt per provincie toegelicht welke snelle regionale routes gerealiseerd zijn en wat er nog op de rol staat, inclusief een financiële stand van zaken.