De ploegen

A. Financieringsploeg

Een belangrijk knelpunt is het gebrek aan geld voor tal van zaken die essentieel zijn voor het fietsklimaat. Bijvoorbeeld voor aanleg en onderhoud van fietsinfrastructuur, voor de aanpak van de stallingsproblematiek en voor het vergroten van de verkeersveiligheid. De weinig rooskleurige financiële situatie van gemeenten en het feit dat zij weinig mogelijkheden hebben om aan extra geld te komen, maakt dit knelpunt des te urgenter.

Fietsbeleid wordt traditioneel gefinancierd uit mobiliteitsbudgetten van overheden, met als belangrijkste spelers de gemeenten, provincies, vervoerregio’s, wegbeherende waterschappen en het ministerie van IenM. Maar fietsen heeft niet alleen mobiliteitsvoordelen. Zo is fietsen gezond, dus ook bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar heeft er baat bij als hun cliënten meer gaan fietsen. En fietsen spaart ruimte, dus kan geld opleveren in gebiedsontwikkelingsprojecten. De financieringsploeg zoekt nieuwe financieringsbronnen en kijkt ook naar het beter benutten van bestaande mobiliteitsbudgetten.

 

geld


Laatste stand van zaken: 

De ploeg is opgeheven. De activiteiten zijn afgerond of onderdeel geworden van het huidige programma.

 


Volgende bijeenkomst: -. 


Ploegleider:  Vacant


Organisaties die deelnemen in de ploeg: ANWB, Fietsersbond, ministerie I&M, Metropoolregio Den Haag Rotterdam, provincie Overijssel, RWS, gemeente Utrecht, UvW, VNG, Walraad advies, gemeente Woerden.


 

B. Technologieploeg

Moderne detectie- en internettechnologieën bieden veel toepassingsmogelijkheden en kansen voor fietsers, marktpartijen en overheden. Zo kan het helpen bij het terugvinden van fietsen en het beter organiseren van het fietsparkeren. Het kan handig zijn als je wilt onderzoeken waar dat nieuwe fietspad moet komen. Het kan onderdeel zijn van verkeersveilige communicatie tussen voertuigen. Het kan bovendien van pas komen als je een onderdeel voor je fiets wilt bestellen. Een detectielabel/chip in of aan de fiets – een fietstag –  staat dan ook bovenaan de actielijst van de Technologieploeg. 

Om het maximale rendement uit de nieuwe technische mogelijkheden te halen, is een infrastructuur nodig en moeten financieringsmodellen uitgedacht worden. En voor een grootschalige toepassing is het nodig een open standaard te ontwikkelen waar alle partijen op kunnen inhaken, van beheerders van fietsenstallingen tot fietsfabrikanten. Verder moeten de gegevens toegankelijk worden gemaakt. Daarvoor moet nagedacht worden over het opzetten van een database, waarbij de privacy van personen vanzelfsprekend gewaarborgd moet worden. Uiteraard speelt ook hier de  vraag hoe een ander is te financieren.
2014-01-22 14:53:43 AMSTERDAM - De speed pedelec, een sportieve elektrische fiets die 45 km per uur haalt, wordt steeds populairder. De Specialized Turbo is zo'n snelle fiets. ANP REMKO DE WAAL


Laatste stand van zaken:

De ploeg is opgeheven. De activiteiten zijn afgerond of onderdeel geworden van het huidige programma.

 


Volgende bijeenkomst: –


Ploegleider: Jeroen Snijders Blok, COO bij de Accell Group.


Organisaties die deelnemen in de ploeg: Adviesbureaus en Bedrijven (Advier, Arcadis, City Makers, CleverMinds, FietsNED, Hans Schreuder, Heijmans, HR Motion, Jan Kuipers, Mywheels, NFP, NS Stations, NS OV-fiets, Perfectview, Recipero Access, U-Stal, Wilmar), Brancheorganisaties (BOVAG, FIPAVO), Fietsersbond, Gemeenten (Almere, Amsterdam, Ede, Helmond), Kennisorganisaties (CROW-Fietsberaad, TNO), Ministerie I&M, Wetenschap (NHTV, TUD), provincies (Groningen), RDW, Stichting Aanpak Voertuigcriminialiteit, Stichting SIMS, verzekeraars (Enra), vervoerregio’s (MRDH).


 

C. Ketenploeg

De komende tijd wordt flink bezuinigd in het stads- en streekvervoer, waardoor voor- en natransport-afstanden toenemen. De fiets cq. de e-fiets kan ervoor zorgen dat de bus een aantrekkelijk alternatief blijft. 

Daarnaast kunnen huur- en deelfietsen en elektronische fietskluizen waarschijnlijk een nog belangrijkere rol spelen als laatste schakel in auto- en OV-verplaatsingen. Vragen waar de ketenploeg aan werkt zijn: hoe kan de (e)-fiets bijdragen aan de vitaliteit van het stads- en streekvervoer? Welke overheidslaag moet daarbij het voortouw nemen? Wat zijn voorwaarden om de markt van huur- en deelfiets tot ontwikkeling te laten komen (denk aan een open standaard voor identificatie van fietsen en huurders). En hoe moet dit gefinancierd worden?
trein


Laatste stand van zaken: 

De ploeg is opgeheven. De activiteiten zijn afgerond of onderdeel geworden van het huidige programma.

 


Volgende bijeenkomst: –


Ploegleider: Floor Vermeulen, gedeputeerde Zuid-Holland en Frank van Setten, adjunct-directeur bij Arriva.


Organisaties die deelnemen in de ploeg: Adviesbureaus (Apartner, Loendersloot, Mobycon), Amsterdam E-mobility, Arriva, Bimbim Bikes,  Calllock, CROW-Fietsberaad, Cycle Center, Cycleswap, Fietsersbond, FietsNED, Fietsverhuur ZH, FIPAVO, gemeenten (Amsterdam, Ede), Goabout, Groningen Bereikbaar, Maastricht Beter Bereikbaar, ministerie I&M, Mywheels, NS Stations, OV-bureau Groningen-Drenthe, Prorail, provincies (Drenthe, Fryslan,Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht Zeeland), RET, RWS, Skopei, U-Stal, VCCR, vervoerregio’s (Amsterdam, Rotterdam Den Haag).


 

D. Ploeg van de regionale routes

Het belang van de fiets op de middellange afstanden is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatie. Dit komt mede door de e-fiets. Door deze ontwikkeling neemt het belang van regionale (snel)fietsroutes toe. De totstandkoming en het beheer ervan wordt echter gehinderd doordat er meestal verschillende wegbeheerders bij betrokken zijn en een stevige regie ontbreekt, zeker nu de stadsregio’s zijn opgeheven. 

Ambtelijk is de afgelopen jaren al veel kennis en ervaring uitgewisseld in het kader van Fiets-filevrij. De regionale route-ploeg zal met concrete bestuursvoorstellen komen hoe de regiefunctie effectief is te regelen, wat betreft planontwikkeling, financiering, aanleg, bewegwijzering, marketing en onderhoud. Ook de relatie met recreatieve routes zal hierin meegenomen worden: waar en wanneer kunnen kansen van ‘dubbelgebruik’ worden benut? Kenmerkend voor het proces van realisatie van regionale fietsroutes is de betrokkenheid van verschillende wegbeheerders. Wat zijn de succesfactoren voor een goede samenwerking?.
Afdrukken


Laatste stand van zaken: 

De ploeg is omgevormd tot begeleidingsgroep voor het programma Hoogwaardige regionale fietsroutes.

 


Volgende bijeenkomst: –


Ploegleiding: Conny Bieze, gedeputeerde Provincie Gelderland.


Organisaties die deelnemen in de ploeg: ANWB, DCE, Fietsersbond, gemeenten (‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Schiedam, Venlo, Zwolle), metropoolregio Rotterdam Den Haag, ministerie I&M, Prorail, provincies (Drenthe, Overijssel, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland), Routebureau Zeeland, RWS, Stichting Landelijk Fietsplatform, waterschap Scheldestromen.


 

E. Ruimtelijke ploeg

De ruimtelijke ordening van Nederland met compacte steden biedt een goede basis voor het fietsgebruik. De economische betekenis van steden zal in de nabije toekomst verder toenemen. De fiets kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren en vitaal houden van de steden

Er liggen kansen als steden het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid meer in samenhang beschouwen en de fiets meer als uitgangspunt hanteren voor ruimtelijke keuzes en als drager voor de ruimtelijke inrichting en mobiliteit in de stad. Diverse steden nemen inmiddels initiatieven op dit vlak. Dat vormt de basis voor een ploeg die kennis uitwisselt en die niet alleen elkaar, maar ook andere steden inspireert. Ook is er behoefte aan aanbevelingen op het gebied van regelgevingsinstrumentarium en financiering (wegnemen belemmeringen en benutten kansen in Ruimtelijke Ordening en Bouw).
ruimte


Laatste stand van zaken: 

De ploeg is opgeheven. De activiteiten zijn afgerond of onderdeel geworden van het huidige programma.

 


Volgende bijeenkomst: –


Ploegleider: Paul de Rook, wethouder Groningen.


Organisaties die deelnemen in de ploeg: Adviesbureaus (Arcadis, Artgeneering, Thuisraad RO), ANWB, college van Rijksadviseurs, Fietsersbond, gemeenten (Amsterdam, Groningen, Oldambt, Zwolle), Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincies (Groningen), RWS, Universiteit van Amsterdam.


 

F. Gezondheids- en participatieploeg

De bijdrage die de fiets kan leveren aan de gezondheid en de maatschappelijke participatie van burgers is onomstreden. En er zijn ook maatschappelijke kansen en baten: denk aan preventieve gezondheidszorg (beweegadvies, besparingen ziektekosten en zorgkosten WMO) en de strijd tegen vereenzaming van ouderen.

Een aanpak die sterk gericht is op doelgroepen die kampen met bewegings- of mobiliteitsarmoede ligt voor de hand. Een relatief onbekend terrein in het fietsbeleid. Probleem is dat tal van partijen een beetje probleemeigenaar of belanghebbende zijn, maar geen enkele actief het voortouw neemt. Deze ploeg gaat verkennen (en eventueel testen) hoe op lokale schaal de kracht van de fiets voor dergelijke doelgroepen beter is te benutten, c.q. de maatschappelijke baten zijn te verzilveren.
poppetjes


Laatste stand van zaken: 

De ploeg is opgeheven. De activiteiten zijn afgerond of onderdeel geworden van het huidige programma.

 


Volgende bijeenkomst: -.


Ploegleider: Elly van Kooten, directeur Publieke Gezondheid, Rotterdam.


Organisaties die deelnemen in de ploeg:  ANBO, ANWB, Fietsersbond, gemeenten (Rotterdam, Zwolle)), IederIN/Maculavereniging/Silvur, Jongeren op gezond gewicht (JOGG), ministerie I&M, provincie Drenthe, RWS, VVN,  Schuttelaar en Partners, SWOV.


 

Van ploegen met ploegleiders naar doelen met wegkapiteins
De Tour de Force startte in 2015 met de eerste Agenda Fiets 2020. Onder de Tourleiding werden zes ploegen geformeerd, die zich concreet richten op de deelterreinen financiering, technologie, de keten, regionale routes, ruimtelijke ordening en gezondheid en participatie. Ze inventariseerden de problemen, zetten onderzoek uit en onderzochten kansrijke oplossingen.

De ploegen leverden ook een belangrijke inbreng bij de totstandkoming van de tweede Agenda Fiets 2017-2020. Daarin staan 8 doelen centraal.

De know how van de zes ploegen vormt de basis voor het realiseren van deze doelen, samen met de inbreng van tal van organisaties die zich sinds de start hebben aangesloten bij de Tour de Force.