De ambities

Maatschappelijke ambities

De fiets is meer dan alleen een eenvoudig en effectief vervoermiddel. De fiets zorgt ervoor dat onze binnensteden niet verstopt raken, dat het platteland bereikbaar blijft, dat het milieu niet verder wordt aangetast. Dergelijke  maatschappelijke voordelen van de fiets verdienen meer aandacht en vragen om gerichte inspanningen. De initiatiefnemers van de Tour de Force willen een forse impuls geven aan vijf breed gedragen maatschappelijke ambities:

Vitale burgers

bevorderen participatie en gezondheid

 • meer mobiliteit voor iedereen
 • meer bewegen en minder slachtoffers

 

Vitale steden

aantrekkelijker maken om in te leven en te ondernemen

 • meer kwaliteit in openbare ruimte
 • betere bereikbaarheid met minder nadelen

 

Vitale stedelijke regio’s

wonen, werken en recreëren duurzaam verbinden

 

Vitaal landelijk gebied

opvangen van krimp en vergrijzing

 • behoud van bereikbaarheid, ondanks minder OV
 • versterking plattelandseconomie door recreatie

 

Vitaal Nederland

versterken van nationale bereikbaarheid, groei toerisme en export

 • optimaliseren first and last mile voor lange ritten
 • meer buitenlandse toeristen en een beter imago
 • meer export van fietsproducten en -diensten

Randvoorwaarden creëren

Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers ontplooien al vele initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren, om het fietsen nog veiliger en comfortabeler te maken en om eventuele nadelen van het fietsgebruik te verkleinen. Dat moet vooral zo doorgaan. De Tour de Force wil dergelijke initiatieven ondersteunen door daarvoor gunstige randvoorwaarden te creëren. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan:

 

 • aanpassing van wetgeving, regelgeving of bevoegdheden
 • nieuwe kennis, data, argumenten, vaardigheden
 • nieuwe vormen van organisatie
 • nieuwe vormen van financiering
 • stimulering van technologische innovatie