Tourbureau

De wegkapiteins vormen de kern van het Tourbureau. Het Tourbureau bestaat verder uit ambtelijk vertegenwoordigers namens VNG, IPO, Vervoerregio’s en I&W. Zij vormen de verbinding met de Tourleiding en met hun achterbannen.

  • Daniëlle Heidema, namens IPO.
  • Ron van Noortwijk, namens vervoerregio’s.
  • Erik Tetteroo, namens ministerie van I&W.
  • Syb Tjepkema, namens VNG

Het Tourbureau komt 8 keer per jaar elkaar om de koers en voortgang in activiteiten met elkaar te bespreken en waar nodig zaken af te stemmen. Immers: diverse doelen overlappen elkaar deels; goede afstemming van activiteiten en bereiken van synergie zijn daarom erg belangrijk.

Het Tourbureau wordt aangestuurd door een programmamanager.

De programmamanager:
• organiseert de vergaderingen van de Tourleiding
• organiseert en leidt de vergaderingen van het Tourbureau
• organiseert de Fietstafel en de Inspiratie(mid)dag
• is verantwoordelijk voor de website en de nieuwsbrief
• is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het werkprogramma
• is verantwoordelijk voor het tot stand komen van een het monitoringprogramma
• stuurt de wegkapiteins aan en ondersteunt hen bij de organisatie van hun programma’s en
bijeenkomsten
• vertegenwoordigt de Tour de Force in externe contacten en op externe bijeenkomsten

Arlette van Gilst – Programmamanager
Arlette.vGilst@minienm.nl